• Eesti keeles
  • На русском

Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Uudised

Musta roti uuendused 31.01.2015

Täiendasime halduses tegevusi ja hoolduspäeviku töid. Lisasime võimaluse grupeerida tegevused üheks koondtööks ja trükkida töö detailid blanketile ehk vormistada töökäsk. Töökäsule lisatakse triipkood, mis võimaldab hiljem blanketi alusel leida teostatud tööde fikseerimiseks soovitud töö. Lisasime 1000-euroste arvete kohta hoiatuse. Üüriarvestuse eksporti asendab kannete import raamatupidamise päevaraamatus.

Lemmingu uuendused 30.12.2014

Avasime uuendatud hangete portaali https://hanked.korteriyhistu.net, kus hankijad ja pakkujad saavad hallata oma infot. Lisaks tegime väiksemaid täiendusi sh viiviste eksport raamatupidamisse, suure kulude jaotuse tabeli PDFks salvestamine, rollide ja õiguste tabeli esimese veeru fikseerimine, haldusfirma näidukaardi tuvastamine triipkoodiga, näitude sisestamisel vaikimisi väärtuste keelamine, kohtuvõla arvestus. Samuti tegime ettevalmistusi üüriarvestuse ekspordi eemaldamiseks (jääb raamatupidamise import).

Okassea uuendused 28.11.2014

Täiendasime majanduskava tegelike tulude-kulude vaadet tööde ja kuludokumentide loeteluga, mis võimaldab anda detailse ülevaate majanduskava kulude kujunemisest ja seosest tehtud töödega kalendrikuude või valdkondade lõikes. Võimaldame vaadata majanduskava soovitud detailsusega gruppide või ridade lõikes. Lisasime võimaluse muuta näitude sisestamisel korteri elanike arvu. Kuvame arvel koefitsendi või päevade arvu korral korrigeeritud koguse asemel arvutuskäigu.

Rohtlahaukuri uuendused 30.10.2014

Kõigil kasutajatel tekkis ligipääs menüüvalikule Haldus ja probleemide tõstatamise võimalus Suhtlus all. Seoses halduse avaliku versiooni lisandumisega lisasime hinnakirja haldust sisaldavad paketid. Tasuta suhtluse pakett täienes probleemidest teavitamise võimalusega. Täiendasime kasutajajuhendit halduse teemaga.

Deegu uuendused 30.09.2014

Korrastasime kontoväljavõtte importimisel automaatse failiformaadi tuvastamise kodeeringuid. Lisasime näitude sisestamise vormile korteri märkused. Kulud ja tulud vaade sai dünaamilise filtri. Selgitame e-arvete täieliku ja piiratud presenteerimise põhimõtteid. Lisasime võimaluse andmete importimiseks Raamatupidamisse. Täiendasime haldusmoodulis majanduskava loomist.

Vöötorava uuendused 29.08.2014

Lisasime võimaluse viivise tühistamiseks. Korrastasime raamatupidamises kannete järjestamist. Muutsime aastaaruande XBRL ekspordi aruandeperioodi põhiseks. Selgitame e-arvete impordiga seotud eripärasid e-arvete laadimisel ja automaatsel tasumisel püsimakse alusel. Täiendasime haldusmooduli alfaversiooni haldusfirma hoolduspäeviku ja probleemide ülevaatega.

Maara uuendused 04.07.2014

Lisasime võimaluse prognoosida sisestamata näitudega korteritele näidud keskmise tarbimise alusel. Korrastasime kululiikide ajaloo vormidel kululiikide järjestust ja grupeerimist. Lisasime saldode vormile võlglaste filtri. Enteriga liikumine järgmisele väljale. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo andis pidulikult üle Omniva hõbesertifikaadi. Masinloetavate arvete andmete sisestamiseks puudub käsitöö vajadus. Täiendasime haldusmooduli alfaversiooni.

Ümiseja uuendused 31.05.2014

Muutsime e-mailide saatmist töökindlamaks, vähendamaks sõltuvust e-maili teenusepakkujatest. Lisasime kululiigile järgmise perioodi valiku. Muutsime kulude jaotamisel korteri andmete nt elanike arvu kasutamise loogikat. Lisasime kuluarvete maksefaili ekspordile makse teostamise kuupäeva määramise võimaluse. Avaldasime haldusmooduli alfaversiooni, mis vajab veel täiendamist ja lihvimist, kuid on igati kasutatav.

Riistvararike korteriyhistu.net serveris

28.04.2014 toimunud korralise serverihoolduse käigus tekkis riistvaraviga korteriyhistu.net rakendusserveris. Vea põhjuseks oli töölepingu lõpetanud PCI riser kaart. Asendasime kaardi uuega ja server jätkab tööd. Varuserverit otsustasime mitte kasutusele võtta, kuna sellega oleks kaasnenud pooleteisttunnine andmekadu eile hilisõhtust. Tõenäoliselt polnud sel ajal küll väga palju kasutajaid, aga otsustasime pigem veidike mittetöötamise aega pikendada. Täname mõistva suhtumise eest!

Leethiire uuendused 25.04.2014

Lisasime kuluarvete maksefaili ekspordi. Võimaldame panka edastatud e-arve tühistamiseks koostada kreeditarve ja seejärel uue arve. Täiustasime kuluarve importimisel e-arve failist info tuvastamise loogikat. Lisasime uue kontoväljavõtte formaadi ISO 20022 toe. Kuvame arvete saatmisel edenemisriba. Avaldasime kommenteerimiseks ja ettepanekute tegemiseks haldusmooduli prototüübi.