Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Haldus

Haldusmoodul on töövahend kinnisvara korrashoiu tegevuste korraldamiseks ja dokumenteerimiseks. Lähtutud on Eestis kehtivast kinnisvara korrashoiu standardist (EVS 807:2010). Lisaks kulude jaotamise ja raamatupidamise korraldamisele on korteriühistu juhatuse või maja haldaja kohustuseks tagada hooldus- ja avariitööde teostamine ning majandustegevuseks piisavate vahendite planeerimine.

Seadusega on korteriühistule pandud kohustus koostada igal aastal majanduskava, teatud majadel korraldada elektrikäit jms. Halduse töövahend ongi mõeldud kinnisvara korrashoiu tegevuste paremaks planeerimiseks, juhtimiseks ja neist ülevaate saamiseks ning nendega seotud tulude-kulude planeerimiseks ja jälgimiseks.

Haldusmoodulisse sisestatakse kõik vajalikud hooldustööd- ja tegevused, koostatakse majanduskava ja hooldustegevuste kava. Tegevustele ja objektidele on võimalik määrata erinevaid vastutajaid. See annab igale isikule ülevaate tema ülesannetest ja ülesannete olekust. Majanduskava täitmist on võimalik võrrelda tegelike kuludega. Lisaks on võimalik elanikel sisestada probleeme ning jälgida nende lahendamist.

Programmi menüüvalik Haldus koondab järgmised alalehed:

 • Objektid
 • Tegevused
 • Lepingud
 • Majanduskavad
 • Hoolduspäevik
 • Tulud ja kulud
 • Probleemid
   

Kasutusele võtmisel:

 1. Lisa objektid ja tegevused – vali standardobjektide ja tegevuste seast majale vastavad, lisa puuduvad või kustuta üleliigsed.
 2. Lisa lepingud - lepinguga saab seostada tegevusi, annab hoolduspäevikus ülevaate kes planeeritud töid teostab.
 3. Koosta majanduskava - sisesta olemasolev või genereeri tegevuste ja eelmise aasta kulude põhjal.
 4. Genereeri tööd - tegevuste põhjal luuakse automaatselt hoolduspäevikusse planeeritud tööd, lisa puuduvad tegemist vajavad tööd.

Jooksval kasutusel:

 1. Koosta kord aastas majanduskava ja genereeri tegevuste põhjal hoolduspäevikusse tööd.
 2. Korrasta hoolduspäevikus genereeritud tööde andmed, sõlmi kokkulepped teostajatega.
 3. Dokumenteeri kõik tööd ja tegemised, millest peaks jääma jälg sh avarii-, remondi- ja hooldustööd.
 4. Töö tegemisel märgi töö status tehtuks ja kulu kaasnemisel seosta tööga kuluarve, mille read seo majanduskava ridadega, et jälgida majanduskava eelarve täitmist.
 5. Teavita korteriomanikke võimalusest tõstatada probleeme. Käsitle probleeme ükshaaval regulaarsetel juhatuse koosolekutel. Kui probleem ei vääri tegelemist, siis märgi see suletuks. Kui probleem väärib tegelemist, siis lisa selle kohta töö. Töö tehtuks märkimine sulgeb ühtlasi selle aluseks olnud probleemi. Probleemi lahendamise käigust informeeritakse asjaosalisi e-maili vahendusel.
 6. Analüüsi hoolduspäevikus töid objektide lõikes. Planeeri vajadusel täiendavaid hooldustegevusi.