Meie teenust kasutab

maja üle Eesti

Trükkimiseks sobiv variant

Uuendused 28.02.2013

Võrdlus täienes üksikute kululiikide võrdlemise võimalusega. Võtsime kasutusele kululiikide võrdlusklassid, et samasisulised kulud oleksid võrreldavad. Üüriarvestuse seadistamisel saab lisada standardkululiigid. Hankekeskkond hanked.korteriyhistu.net täienes elektritööde hinnapäringu võimalusega. Lisasime AGR kaugloetavate arvestite andmete faili formaadi automaatse tuvastamise näitude impordil.

Hanked

  • Uus valdkond elektritööd. Täiendasime hangete keskkonda elektritööde valdkonnaga, kus ühistu saab huvitatud firmadelt küsida hinnapäringuid tugevvoolu- ja nõrkvoolutööde ning elektrikäidu teenuse tellimiseks. Elektritööde valdkonnaga on praeguseks hetkeks liitunud 101 firmat.
  • Maastikuarhitektuur ning teed ja platsid. Projekteerimise hinnapäringu vorm täienes kahe uue valdkonnaga, lisandusid maastikuarhitektuur ning teed ja platsid. Hinnapäringuid ootavad praegusel hetkel vastavalt viis ja seitse valdkonnas tegutsevat firmat. 

Võrdlus

  • Kogu arve võrdlusele lisandus üksikute kulude võrdlus. Sama valdkonna erineva kirjapildiga kululiikide võrreldavuse tagamiseks seostasime kõik kululiigid võrdlusklassiga. Näiteks saab võrrelda oma maja küttekulu ruutmeetri kohta sarnaste majade ja kõigi teiste meie teenust kasutavate majadega. Korteriomanik näeb oma korteri küttekulu võrdlust teiste maja korterite, sarnaste majade korterite ja kõikide majade korterite keskmisega. Statistikat uuendatakse kord ööpäevas. Ütlasi oleme tänulikud tagasiside eest, kui kululiikide automaatne seostamine võrdlusklassiga pole andnud korrektset tulemust.

Üüriarvestus

  • Kululiigile kohustuslik võrdlusklass. Ülal kirjeldatud üksikute kulude võrdluse tarbeks valisime standardile EVS 807:2010 "Kinnisvara korrashoid. Kinnisvarakeskkonna korraldamine." tuginedes välja kortermajade halduses esinevate kulude ja tasude kirjeldamiseks 16 klassifikaatorit ja nimetasime need lihtsustatult võrdlusklassideks. Ühtlasi on edaspidi uue kululiigi lisamisel võrdlusklassi valik kohustuslik. Samas saab nii ühistu kui haldusfirma kulude jaotust kuvada võrdlusklasside lõikes.
  • Standardkululiikide lisamine. Standardkululiikide genereerimise võimalus on mõeldud eelkõige uue ühistu üüriarvestuse seadistamiseks, kuid on kasutatav ka ühe kululiigi lisamiseks. Klõpsates kululiigid vaates nupule Lisa standardkululiigid on võimalik märkida kululiigid, lisada hinnad ja täpsustada detaile nt elektri osas saab valida, kas majas jaotatakse korterite vahel vaid üldelektrit või vahendatakse elektrit ka korterite jms. Vastavalt eelistustele genereeritakse soovitud kululiigid. Vaikimisi on arvestuse aluseks korteri üldpind (va näidupõhised) ning osaluse saavad kõik korterid. Hiljem on võimalik täpsustada üksikute kululiikide detaile ja osalevaid kortereid.
  • AGR kaugloetavate arvestite faili automaatne tuvastus. Sarnaselt MESA kaugloetavate arvestite failidele saab korterite individuaalsete tarbimiste andmed automaatselt importida ka AGR väljastatavast CSV failist. Jääb ära veergude pealkirjade seostamine.   

Lisaks parandasime vigu, mille olime kas ise või tähelepanelike kasutajate abil avastanud.